Slovakia

Own your climate action

O projekte

Slovenské samosprávy čelia výzvam spojeným s integráciou klimatickej adaptácie a energetickej chudoby do svojich plánov udržateľného energetického rozvoja, s prispôsobením svojich strategických plánov novým a stále ambicióznejším cieľom v oblasti uhlíkovej neutrality, ako aj so zabezpečením silnejšieho politického mandátu a zdrojov na realizáciu konkrétnych opatrení a plánov vrátane udržateľných energetických a klimatických akčných plánov (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Projekt OwnYourSECAP sa zameriava na podporu samospráv pri zavádzaní koncepčného prístupu k tvorbe, aktualizácii a implementácii SECAP s cieľom umožniť im posilniť relevantné riadiace štruktúry, zapojiť relevantných partnerov a získať silnejší politický záväzok a podporu pri zabezpečení potrebných zdrojov.

Práve na podporu samospráv pri zavádzaní koncepčného prístupu k tvorbe, aktualizácii a implementácii SECAP je projektový prístup založený na troch základných pilieroch – 1/ podpora zavedenia systému energetického manažmentu v súlade s normou ISO 50001, 2/ podpora návrhu a implementácie opatrení zameraných na adaptáciu na zmenu klímy v súlade s normou ISO 14092 a 3/ inovatívne prístupy k zapojeniu kľúčových partnerov v samospráve do tvorby a implementácie SECAP.

To address these issues, Own Your SECAP builds on the resources developed in previous projects, such as the 50000&1 SEAPs working on the topics of energy management and action plan standards, and the Compete4SECAP project which organised municipal energy saving competitions.

Own Your SECAP

Národný partner

KTO SME?
Energetické centrum Bratislava je občianske združenie založené s cieľom podporovať racionálne využívanie energie na Slovensku.
Energetické centrum Bratislava (ECB) je aktívne na slovenskom energetickom trhu už od roku 1992, keď vzniklo v rámci programu EC Synergy. Po jeho ukončení v roku 1997 sa stalo súčasťou Slovenskej energetické agentúry. Od roku 1999 je ECB nezávislou neziskovou a mimovládnou organizáciou.

ČO ROBÍME?
ECB plní svoju misiu aktivitami zameranými na energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tieto aktivity sú rozdelené do dvoch hlavných oblastí:
1/ Verejné služby zamerané na vzdelávanie, prenos know-how a zvyšovanie povedomia;
2/ Poradenské, konzultačné a technické služby pre verejný a súkromný sektor.

Ako člen CITENERGO – Záujmového združenia miest a obcí pre udržateľnú energetickú efektívnosť, ECB pravidelne spolupracuje s mestami a obcami v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a strategického plánovania v oblasti udržateľného využívania energie.

ECB fulfils its mission through activities aimed at energy efficiency and utilization of renewable energy sources. These activities are divided into two principal areas: Public services focused on education, transfer of know-how and awareness rising; Advisory, consultancy, and technical assistance for public and private sector.

Within the advisory, consultancy and technical assistance the ECB, besides general services (such as preparation of market analyses, feasibility studies and evaluations of energy related investment projects), focuses on the areas of energy services (Energy Performance Contracting) in public as well as private sector and energy efficiency in buildings and industries.

Slovenské mestá

Kežmarok

Kežmarok je historické a kultúrne mesto na východe Slovenska, ktoré sa nachádza na rieke Poprad v regióne Spiš, má približne 16 tisíc obyvateľov. Aktívne sa zúčastňuje na viacerých projektoch, ktoré sa venujú ekológii, udržateľnej energetiky a smart riešeniam. Inovuje verejné osvetlenie, postupne zatepľuje verejné budovy a zavádza inovatívne techniky zberu dát aby lepšie poznalo svojich občanov a mohlo im viac pomôcť.

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves sa vyznačuje svojou drevorezbárskou architektúrou, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Podľa posledných údajov má mesto 37 tisíc obyvateľov. Spišská Nová Ves sa snaží byť ekologickou tým, že podniká rôzne kroky v oblasti energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia. Mesto sa zapája do projektov ktoré sú zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Považská Bystrica

Považská Bystrica je mesto na severozápade Slovenska, ktoré sa nachádza na rieke Váh v regióne Považie. Podľa posledných údajov má mesto približne 41 tisíc obyvateľov. Mesto sa snaží byť ekologické a energeticky udržateľné. Spolupracuje so spoločnosťou Tepláreň Považská Bystrica, ktorá je jedným z popredných výrobcov elektriny a tepla na Slovensku. Využívajú paroplynový cyklus, ktorý je jedným z najväčších zdrojov založených na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na Slovensku. Tepláreň sa neustále snaží zvyšovať efektivitu výroby a minimalizovať dopady na životné prostredie. Mesto tiež podporuje rozvoj cestovného ruchu, ktorý prispieva k ochrane prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu.

Newsletters

  • Newsletter 1
  • Newsletter 2
  • Newsletter 3

Ressources

This project has received funding from the European Union’s Life funding instrument for the environment and climate action under grant agreement no 101077109. The sole responsibility for the content of this website lies with the OwnYourSECAP project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

The project

Contact

info@ownyoursecap.eu