Poland

Own your climate action

O projekcie

Celem projektu OwnYourSECAP (pełna nazwa: MIEJ PLAN: Wsparcie władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu i wdrażaniu Planu SECAP) jest pomoc samorządom lokalnym w procesie transformacji energetycznej poprzez zapewnienie systematycznego podejścia do opracowywania, wdrażania i monitorowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Podejście to będzie wykorzystywało trzy istotne narzędzia:

system zarządzania energią według normy ISO 50001;
koncepcję adaptacji do zmiany klimatu według normy ISO 14092;
innowacyjną metodę angażowania kluczowych interesariuszy (metoda Design Thinking).
Projekt OwnYourSECAP pomoże zinstytucjonalizować planowanie energetyczne i klimatyczne w gminach ustanawiając jasne struktury zarządzania, wzmacniając zaangażowanie polityczne oraz wprowadzając holistyczne podejście do planowania i integracji międzysektorowej. Projekt pomoże również włączyć zadania z zakresu ochrony klimatu i adaptacji do zmiany klimatu do budżetów gminnych.

Przewidziane w projekcie działania obejmują:

Wsparcie europejskich gmin w opracowaniu lub aktualizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), stanowiących istotny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i obejmujących działania w trzech kluczowych obszarach: łagodzenie zmiany klimatu, adaptacja do zmiany klimatu i walka z ubóstwem energetycznym.
Wsparcie europejskich gmin we wdrażaniu ww. planów poprzez:
instytucjonalizację zintegrowanego planowania energetycznego,
wdrożenie i certyfikację systemów zarządzania energią (EnMS) oraz rozszerzenie tych systemów o procedury dotyczące adaptacji do zmiany klimatu,
cyfryzację monitorowania kwestii energetycznych i klimatycznych poprzez wykorzystanie przyjaznej dla użytkownika platformy ICT służącej do monitorowania energii w celu wiarygodnego gromadzenia danych,
stworzenie jasnych struktur zarządzania wspierających realizację planów,
realizację działań w zakresie budowania potencjału oraz działań typu « peer-to-peer » (P2P),
wsparcie w realizacji wybranych działań na rzecz energii i klimatu.
Wsparcie europejskich gmin we włączaniu problematyki klimatycznej do budżetów gminnych i śledzeniu wydatkowania dedykowanych środków.

Own Your SECAP

Krajowi partnerzy projektu

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu.

Nasza sieć zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski, będących liderami zrównoważonego rozwoju oraz członków wspierających – firmy branżowe. Należy do europejskiej sieci miast „Energy Cities”, mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Zaangażowane miasta

Miasto i Gmina Sztum

Miasto i Gmina Sztum – gmina miejsko-wiejska usytuowana we wschodniej części województwa pomorskiego i zachodniej części powiatu sztumskiego. Zajmuje obszar ok. 18 tys. ha, z czego przeważająca część to lasy, grunty rolne oraz jeziora. Gmina realizuje szereg działań służących ograniczeniu emisji CO2 i przeciwdziałających zmianom klimatu, wśród których do najważniejszych należy termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, rozwój energetyki odnawialnej oraz zwiększanie obszarów błękitno-zielonej infrastruktury.

Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, siedziba wojewody i jednostek mu podporządkowanych oraz największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2016 r. w Bydgoszczy działa Zespół ds. Zarządzania Energią, którego głównym działaniem było utworzenie kompleksowej Bazy Zarządzania Energią. Bydgoszcz dąży do tego, aby w 2030 roku stać się miastem, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec znajdzie odpowiednie warunki rozwoju. To miasto zapewniające bydgoszczankom i bydgoszczanom najlepsze rozwiązania na każdym etapie życia.

Gmina Besko

Gmina Besko – gmina leży w południowo-wschodniej Polsce, pomiędzy Krosnem a Sanokiem. Zamieszkiwana jest przez ok. 4,3 tys. mieszkańców. Władze gminne, poprzez rozwój inwestycji w sektorze prywatnym i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, dążą do aktywizacji działalności gospodarczej, sprzyjającej zmniejszeniu bezrobocia. Besko znane jest jako gmina „przyjazna środowisku ». Podjęto wiele działań w tym kierunku, co potwierdzają otrzymane wyróżnienia i certyfikaty.

Gmina Raciechowice

Gmina Raciechowice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim. Podstawowe sektory rozwoju gminy to rolnictwo, turystyka oraz rekreacja. Stosunkowo czyste powietrze oraz niezanieczyszczone wody i gleby są cechami środowiska sprzyjającymi rozwojowi produkcji rolniczej. Mogą stanowić dogodne warunki do prowadzenia produkcji zdrowej żywności i agroturystyki.

Gmina Pałecznica

Gmina Pałecznica – gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego w odległości 43 km na północ od Krakowa. Zajmuje powierzchnię prawie 50 km2, zamieszkiwaną przez ok. 3,6 tys. mieszkańców. Pałecznica jest gminą stale i dynamicznie rozwijającą się w kierunku gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i realizacji działań zarówno mitygacyjnych, jak i adaptacyjnych do zmian klimatu.

Miasto Siemiatycze

Miasto Siemiatycze – miasto położone w południowej części województwa podlaskiego, 150 km od Warszawy, 100 km od Białegostoku. Obszar 3 625 ha zamieszkuje blisko 16 tys. mieszkańców. Miasto znajduje się na ważnym szlaku komunikacyjnym Suwałki – Rzeszów oraz w pobliżu szlaku komunikacyjnego Warszawa – Terespol, a także blisko granicy państwowej z Białorusią. Atutami miasta jest także czyste powietrze, zdrowy klimat, a także estetyka i porządek.

Miasto Zamość

Miasto Zamość – miasto położone w południowej części województwa lubelskiego, siedziba władz powiatu zamojskiego i gminy wiejskiej Zamość. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa. Miasto zajmuje powierzchnię ponad 30 km2 i liczy ok. 62 tys. mieszkańców. Zamość to miasto o wyjątkowej historii, wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Od kilku lat realizowane są tu inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców, również z naciskiem na ochronę przyrody i poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Gmina Żyraków

Gmina Żyraków – gmina wiejska w województwie podkarpackim, licząca prawie 14 tys. mieszkańców. Na terenie gminy istnieją obszary górnicze, związane z eksploatacją złóż ropy i gazu ziemnego. W północnej części gminy znajdują się malownicze kompleksy leśne ze stawami rybnymi, stanowiące miejsce wypoczynku mieszkańców. Gmina jest całkowicie zgazyfikowana, posiada dwie stacje uzdatniania wody zabezpieczające potrzeby wszystkich mieszkańców. Funkcjonują także dwie oczyszczalnie ścieków. Przez południową część gminy przebiega autostrada A4.

Newsletters

  • Newsletter 1
  • Newsletter 2
  • Newsletter 3

Newsletter #1

Click here

Newsletter #2

Click here

Zasoby

This project has received funding from the European Union’s Life funding instrument for the environment and climate action under grant agreement no 101077109. The sole responsibility for the content of this website lies with the OwnYourSECAP project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

The project

Contact

info@ownyoursecap.eu