Sweden

Own your climate action

Om projektet

Energikontor Syd ska strategisk stötta ett urval av kommuner att dels förbättra sina energiplaner, dels stötta dem att genomföra åtgärder utpekade i energiplanerna. Detta sker genom att genom nära samarbete med kommunerna systematisera arbetet och olika kunskapshöjande aktiviteter där kommuner som kommit längre utgör stöd till de kommuner som behöver mer hjälp i sitt interna arbete. De två kommuner som Energikontoret kommer att arbeta intensivast med är Lessebo och Oskarshamn som under 2023 kommer att utveckla varsin energiplan
Förutom åtgärder för att öka andelen förnybart eller att använda energin effektivare kommer projektet också att hantera klimatanpassningsåtgärder och system för kommunernas energiledningsarbete.

 

Own Your SECAP

Den svenska partnern

Energikontor Syd är ett regionalt energikontor som arbetar med energieffektivisering och förnybar energi för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi ägs av kommuner och regioner i södra Sverige; Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län, vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. Vårt uppdrag är att tillhanda expertkompetens, och via insatser finansierade av projekt och uppdrag, verka för ett hållbart energisystem i syd. Vi stödjer ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete men arbetar samtidigt för en hållbar omställning i företag och föreningar.

Svenska kommuner

Oskarshamn

Oskarshamn har sedan tidigare haft en energiplan, med målår 2020. I Oskarshamns kommun är energin central – här finns mycket kunnande om energifrågor, och flera starka energiföretag. I kommunen jobbar man aktivt med energifrågor, och sedan 1990-talet har koldioxidutsläppen minskat markant. I kommunen sker ett brett arbete för att effektivisera energianvändningen inom kommunens verksamheter. Fokus ligger på att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från fastigheter och transporter.

Lessebo

Lessebo är en växande kommun med ca 8 600 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. I kommunen är det lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Kommunens vision är ”Tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid.” Kommunen kommer att få stöd i projektet för att uppdatera sin befintliga energiplan.

Mörbylånga

Mörbylånga kommun arbetar målinriktat för ett hållbart samhälle. För att nå dit behöver vi både arbeta med att minska den påverkan som kommunens verksamhet har på klimatet och med att anpassa verksamheter till ett klimat som förändras. Det handlar om att börja tänka annorlunda, t.ex. om konsumtion och livsstil, och om konkreta åtgärder. Kommunens övergripande mål är att vara en fossilbränslefri kommun år 2025. Detta formuleras i vår klimatstrategi och betyder att vi ska ha slutat använda fossila bränslen i kommunen 2025. Målet är satt ur ett så kallat nettoperspektiv. Det betyder att om det finns kvar användning av fossila energikällor i en viss del av kommunen så ska vi kompensera genom att producera och exportera förnybar energi i motsvarande mängd.

Uppvidinge

Utsläppen av växthusgaser hänger till stor del ihop med vår energiförbrukning vilket gör frågan om förnyelsebar energi och minskad energiförbrukning till en prioriterad fråga för Uppvidinge kommun. Kommunens övergripande mål är att skapa ett långsiktigt och hållbart energisystem – hushålla med de resurser som finns samt prioritera energi från förnyelsebara källor. Vår energiförsörjning ska vara säker, ekonomisk och ekologiskt hållbar. Kommunen har en ny energiplan med olika åtgärder. I projektet kommer man att stödjas i implementeringen av åtgärder.

Newsletters

  • Newsletter 1

Newsletter #1

Click here

Newsletter #2

Click here

Resurser

Utsläppen av växthusgaser hänger till stor del ihop med vår energiförbrukning vilket gör frågan om förnyelsebar energi och minskad energiförbrukning till en prioriterad fråga för Uppvidinge kommun. Kommunens övergripande mål är att skapa ett långsiktigt och hållbart energisystem – hushålla med de resurser som finns samt prioritera energi från förnyelsebara källor. Vår energiförsörjning ska vara säker, ekonomisk och ekologiskt hållbar. Kommunen har en ny energiplan med olika åtgärder. I projektet kommer man att stödjas i implementeringen av åtgärder.

This project has received funding from the European Union’s Life funding instrument for the environment and climate action under grant agreement no 101077109. The sole responsibility for the content of this website lies with the OwnYourSECAP project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

The project

Contact

info@ownyoursecap.eu